Pusselbitar håller ihop den sammantagna kommunikationen för ett företag

Vikten av företagskommunikation!

Corporate communication, alltså företagskommunikation, är all den kommunikation som ett företag gör internt och externt för att stärka företagets identitet och image. För att kommunikationen effektivt ska nå de olika målgrupperna, krävs en struktur för att alla insatser som görs ska vara samordnade så att de som nås av kommunikationen får en gemensam bild, som företaget behöver för att upprätthålla sitt rykte och anseende.  

Förändringar kräver strategisk kommunikation

Är förändringar det nya normala? Förändringar i var arbetet rent fysiskt kan utföras, på hur arbetet kan utföras, elpriser som skenar och därför förändrar förutsättningar för vilka arbetsuppgifter som kan prioriteras börjar bli en verklighet och det nya normala för oss och för företag. Till följd av detta ställs krav på tydlig kommunikation och ibland snabb kommunikation såväl internt inom ett företag som utåt, alltså externt mot företagets intressenter. När förändringens vindar blåser, oavsett om det är en pandemi som råder eller något annat i omvärlden som skakar om oss, så är det så dags att veta hur, vad, när och var kommunikationen ska ske. För att inte överrumplas och faktiskt skapa kommunikation som når fram och fortsätter skapa förutsättningar för att göra affärer, kan dessa hållpunkter avgöra för hur framgångsrik kommunikationen blir:

? Identifiera gemensamma budskap för hela organisationen
? Skapa en struktur för vad som ska kommuniceras var och när
? Ha en fördelning för vem som gör vad i kommunikationsarbetet

Genom att strategiskt jobba med företagets kommunikation blir den också en av de ledningsfunktioner som behövs i ett företag för att effektivt ta sig mot företagets mål. Kommunikation är av högsta rang för just detta, att verkligen företaget ska kunna ta sig mot sina mål. Utan en fungerande och strukturerad kommunikation blir det till exempel svårt att få med sig alla medarbetare på den förändringsresa som ska göras. Och vill företaget att ryktet om det ska bibehållas även externt, är kommunikationen till denna målgrupp essentiell. Genom att ha en struktur, alltså en strategi och ett förhållningssätt för samordning av all kommunikation blir arbetet med att sköta goda relationer med såväl interna som externa målgrupper så mycket smidigare.

Kommunikationsstrategi och kommunikationsplanering

En kommunikationstrategi ska alltid utgå från företagets verksamhetsmål och affärsmål. Den ska svara på hur målen ska kommuniceras ut, vad som ska sägas, hur det ska sägas, när, till vilken målgrupp och i vilken kanal det ska göras. När ett tydligt syfte och mål finns för ett företags kommunikationsarbete, blir arbetet med såväl intern som extern kommunikation smidigare. Skulle en kris uppstå, är ditt företag bättre rustat att kommunicera till samtliga grupper som behöver nås. Och med tydlig ansvarsfördelning för vem som har mandat att säga vad och var, flyter arbetet på.

Målgruppsanalys

För att kunna skapa kommunikationsplaner behöver vi alltid veta vilka målgrupper som ska adresseras. Detta tar vi reda på genom en noggrann målgruppsanalys som är en del av det strategiska kommunikationsarbetet. Medarbetare, kunder, klienter, investerare, allmänheten, media och fler än så kan vara olika intressentgrupper som företagets kommunikation kan behöva nå. Genom att ha målgruppsanalysen färdig blir det lättare att ta de kommunikativa beslut som behövs. Till exempel om en kris skulle uppstå.

Intern kommunikation

Allt börjar i företaget. Alltså inom ramarna för vad företaget vill, vad företaget erbjuder, vem som jobbar i företaget och så vidare. Att ha medarbetare som känner sig välinformerade och har kanaler och sätt att själv kommunicera på i företaget, skapar engagerade medarbetare och en öppnare företagskultur. Är medarbetarna med på banan, jobbar de i samma önskade riktning som företagets ledning och kan då representera sitt företag fullt ut.

Extern kommunikation

När medarbetarna är med på resan så kan företaget kommunicera ut mot de externa intressenterna. I vilka kanaler detta ska ske, varierar inte bara på vem som ska nås, utan också vad som ska sägas. Det finns en uppsjö av kanaler och det ser inte ut att denna utveckling kommer att avta. Sociala medier, nätverk, webb, medier och många fler platser finns där ord om ditt företag kan finnas. Genom att ha en målgruppsanalys och en väl fungerande internkommunikation skapas förutsättningar för att kunna veta i vilka kanaler ni kan jobba i för att nå era primära intressenter.

Digital kommunikation

Det går inte att ducka för den digitala utvecklingen. Genom att ta plats i de kanaler som dina målgrupper finns i, tar ditt företag också kommandot över vad som sägs om företaget. Är det verkligen på LinkedIn dina kunder/intressenter finns, eller är de i någon annan digital kanal? Genom att finnas där målgruppen finns stärker du företagets varumärke och får även möjlighet att bygga relationer med dem.

Behöver du stärka upp ditt team?

Behöver ditt företags hjälp eller avlastning i ert strategiska kommunikationsarbete? SEFA Kommunikation är med dig från start för att du ska kunna nå dina mål. Ta kontakt nu!